Digital tillgänglighet, vad är det?

Arbetar du inom den offentliga sektorn? Då kanske du har hört talas om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men vad innebär då att något är digitalt tillgängligt? I den här texten kommer vi titta närmare på det men även på lagen som faktiskt också omfattar vissa privata aktörer. Slutligen att Quicker Learnings kursdeltagarportal uppfyller lagkravet.

Digital tillgänglighet

För att alla människor ska ha samma möjligheter att delta i samhället och tillgodogöra sig information så krävs det att den görs tillgänglig även för människor med funktionsnedsättning.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet betyder att alla på lika villkor ska kunna använda en webbplats eller en app oavsett funktionsnedsättning. Alltså måste man när man utvecklar följa vissa riktlinjer (WCAG = Web Content Accessibility Guidelines) så att ens webbplats eller app gör det möjligt för till exempel navigering via tangentbordet eller via röststyrning. Andra egenskaper som ska fungera är exempelvis att det går att zooma utan att informationen hamnar utanför skärmen och att man kan få texten uppläst via ett uppläsande hjälpmedel. Kravet är inte att man ska bygga in röststyrning eller någon av de andra funktionerna utan att man ska bygga på ett sådant sätt att det blir möjligt att använda dessa hjälpmedel ihop med ens webbplats eller app.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Det innebär att alla offentliga aktörer som statliga eller kommunala myndigheter eller beslutande församling i en kommun eller en region skall se till att ingen med funktionsnedsättning hindras från att använda digital service. Detta gäller även privata aktörer som är finansierade av offentliga medel till exempel skola och sjukvård.

Kraven som lagen ställer är att digital service ska vara begriplig, hanterbar, robust och möjlig att uppfatta. Med digital service menar man tjänster eller information via en webbplats eller app. Lagen säger också att det ska finnas en tillgänglighetsredogörelse som ska berätta hur webbplatsen eller appen uppfyller dessa krav.

När det kommer till vad som ska vara tillgängligt så finns det vissa undantag, alltså en del information omfattas inte av lagkravet. Det kan röra sig om kartor som inte gäller för navigering, direktsändningar av video/ljud (men ligger direktsändningen kvar längre än 14 dagar på webbplatsen så finns det krav på textning och syntolkning) med mera.

Quicker Learning och digital tillgänglighet

Vår kursdeltagarportal är tillgänglighetsanpassad och följer därmed lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta innebär att när vi skapar en specifik utbildningsmodul för varje kund så kan vi använda en basmodul som vi har tillgänglighetsanpassat så att så många som möjligt kan använda den. Till exempel så kan man som kursdeltagare navigera via sitt tangentbord eller via röststyrning för att ta sig i genom kursen. Det är även möjligt att lyssna till innehållet i kursen via ett uppläsande hjälpmedel.

För att tydliggöra så inga tveksamheter uppstår. Det är inte själva e-kursplattformen där man bygger sina kurser som är tillgänglighetsanpassad utan det är den delen där man som kursdeltagare tar del av kursen. Alla har på så sätt möjlighet att delta i kursen på samma villkor.

Källor:

https://www.digg.se/digital-tillganglighet

https://webbriktlinjer.se/wcag/

https://etu.se/tillganglighet/

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Making%20your%20Organisations%20Information%20Accessible%20for%20All_SV.pdf

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181938-om-tillganglighet-till_sfs-2018-1938

Vill du ha en demo i 1 månad?

    Snabbanslutning